volver

Vull rebre les sèries
d'habilitats de càlcul

INSTRUCCIONS

Aquest material té com a objectiu que l'alumnat
pugui memoritzar les operacions bàsiques
al llarg de l'Educació Primària.
Les activitats de memorització actuals són
molt diferents de les que feien servir els nostres
pares i mares a l'escola. Fa solament vint anys,
els escolars, a més d'automatitzar operacions
bàsiques a l'escola, en sortir al carrer les utilitzaven
amb una certa freqüència, per exemple,
utilitzaven sovint bitllets i monedes. Actualment
els nens només fan càlculs complexos a l'escola,
i els càlculs numèrics que duen a terme
en la seva vida quotidiana són molt senzills.
Així doncs, cal que incorporem als nostres
processos didàctics nous exercicis de càlcul
mental automàtic que serveixin per pal·liar els
dèficits de càlcul actuals; en definitiva, necessitem
una mena d'«aeròbic» de càlcul mental,
perquè els alumnes automatitzin les operacions
aritmètiques elementals.
Al llarg de l'Educació Primària i d'una bona
part de la Secundària, els alumnes han d'haver
assolit els objectius següents:
• Tenir automatitzades les sumes i restes amb
nombres de l'1 al 20, és a dir, que pertanyin
a les dues primeres desenes.
• Tenir automatitzades les taules de multiplicar.
A més, en el nostre cas, en finalitzar el Cicle
Mitjà, els alumnes haurien de tenir desimboltura
a l'hora de sumar, restar, multiplicar
mentalment nombres d'una xifra.

sobre
Habilitats de càlcul