volver

vull rebre les sèries de càlcul analític d'El quinzet

Podem classificar les activitats de càlcul segons l'hemisferi cerebral que utilitzem per dur a terme el procés numèric:

• El càlcul global té lloc a la part dreta del cervell.

• El càlcul analític es dóna a la zona esquerra. En el càlcul global es processa la informació a partir d'imatges. Per exemple, si proposem el problema següent:

– 2 pomes i 3 pomes, quantes pomes són?

els alumnes el resoldran a partir d'imatges: veuran les pomes i després respondran. En aquest procés de resolució no hi ha una seqüència, la resposta es veu a l'instant. En el càlcul analític es processa la informació a partir de símbols numèrics. Si preguntem:

– Quant fan 15 més 30?

els alumnes ho resoldran amb processos de comptatge: sumaran primer les unitats i després les desenes; o amb mètodes més perfeccionats, com ara sumar primer 10 i 30 i, tot seguit, afegir- n'hi 5.

Aquests processos són seqüenciats; al contrari dels globals, després es poden explicar. Els alumnes, per poder dur a terme el càlcul analític, han d'haver adquirit un gran nombre de destreses.

És necessari que tinguin un gran domini del nostre sistema de numeració, i amb aquesta finalitat cal fer activitats com les següents:

• Comptar de manera ascendent i descendent d'un en un, de dos en dos, de tres en tres, etc.

• Determinar els nombres anterior i posterior d'una sèrie numèrica.

• Buscar la desena més pròxima.

• Buscar un nombre situat entre uns altres dos.

• Determinar el nombre més gran o el més petit d'entre dos nombres.

NIVELLS DE CÀLCUL ANALÍTIC DEL QUINZET

Els nivells estan organitzats de menys dificultat a més. Tant la formulació de les preguntes de les activitats com la resolució d'aquestes es fa oralment. La resposta es pot donar per escrit. És aconsellable fer dos nivells a la setmana.

sobre
Càlcul Analític
INSTRUCCIONS